DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Stillingskoder og deres tilknytning til stillingskategorier

Det følgende er en oversikt over stillingskoder og stillingskategorier i DBH. Stillingskoder som begynner på 8 (8XXX) og 9 (9XXX) er lokalt opprettede stillingskoder; de er ikke med i lønnsplanen.

Det finnes tre versjoner av inndelingen. Opprinnelig versjon ble innført i 2002. I forbindelse med overgang fra aggregert til individbasert rapportering ble det i 2015 laget en revidert versjon. Dagens versjon er tatt i bruk i 2021. Mer informasjon er å finne i rapportene fra de respektive arbeidsgruppene: Arbeidsgruppe 2020 og Arbeidsgruppe 2013.

Velg versjon av inndelingen:

I revidert inndeling fra 2021 er stillingskodene knyttet til følgende kategorier:

  1. Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN)
  2. Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST)
  3. Teknisk-administrative stillinger (AD)

1. Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN)

1.1 Undervisnings- og forskerstillinger (UN1)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
1007 Høgskolelærer
1008 Høgskolelektor
1009 Universitetslektor
1010 Amanuensis
1011 Førsteamanuensis (førstestilling)
1012 Høgskoledosent (førstestilling)
1013 Professor (førstestilling)
1108 Forsker
1109 Forsker (førstestilling)
1110 Forsker (førstestilling)
1111 Forskningssjef (førstestilling)
1183 Forsker (førstestilling)
1198 Førstelektor (førstestilling)
1404 Professor (førstestilling)
1483 Undervisningsdosent (førstestilling)
1532 Dosent (førstestilling)
8013 Professor II (førstestilling)
8028 Førsteamanuensis II (førstestilling)
8029 Universitetslektor II
9301 Professor II (førstestilling)
1.2 Utdannings- og rekrutteringsstillinger (UN2)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
1017 Stipendiat
1018 Vitenskapelig ass.
1019 Vitenskapelig ass.
1020 Vitenskapelig ass.
1352 Postdoktor (førstestilling)
1378 Stipendiat
1476 Spesialistkandidat
1.3 Faglig-administrative lederstillinger (UN3)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
0214 Rektor
1004 Rektor
1206 Undervisningsleder
1473 Studieleder
1474 Dekan
1475 Instituttleder
9305 Prorektor
1.4 Andre undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN4)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
0287 Politioverbetjent (ved PHS)
0773 Lege
0782 Overlege
0787 Spesialtannlege
0794 Psykolog
0796 Sjefpsykolog
0961 Lærer
0963 Adjunkt med opprykk
0966 Lektor
0996 Dykkerinstruktør
1014 Assistenttannlege
1015 Instruktørtannlege
1016 Spesialtannlege
1021 Bibliotekaspirant
1032 Instruktørtannpleier
1199 Universitetsbibliotekar
1200 Førstebibliotekar
1260 Avdelingstannlege
1301 Overtannlege
1304 Spesialpsykolog
1308 Klinikkveterinær
1353 Instruktørtannlege
1423 Undervisningspersonell uten godkj. ped. utd.
1424 Undervisningspersonell uten godkj. ped. utd.

2. Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST)

2.1 Biblioteksstillinger (ST1)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
1073 Bibliotekfullmektig
1074 Bibliotekar
1076 Bibliotekleder
1077 Hovedbibliotekar
1178 Avdelingsbibliotekar
1213 Bibliotekar
1410 Bibliotekar
1515 Spesialbibliotekar
2.2 Ingeniører (ST2)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
1082 Ingeniør
1083 Ingeniør
1084 Avdelingsingeniør
1085 Avdelingsingeniør
1087 Overingeniør
1181 Senioringeniør
1275 Ingeniør
1411 Avdelingsingeniør
2.3 Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling (ST3)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
0844 Bioingeniør
1026 Forskningstekniker
1027 Forskningstekniker
1028 Led. forskningstekn.
1033 Klinikkavd. leder
1035 Skipsfører
1089 Teknisk assistent
1090 Tekniker
1091 Tekniker
1096 Laboratorieassistent
1097 Laborant
1098 Laborantleder
1099 Tegneassistent
1101 Tegneleder
1103 Førstefotograf
1104 Fotoleder
1106 Preparant
1107 Preparantleder
1214 Tegner
1334 Havforskningstekniker
1379 Klinikksekretær
1405 Seniorforskningstekniker
1511 Forskningstekniker
1512 Forskningstekniker
1513 Seniorforskningstekniker
1514 Ledende forskningstekniker
1533 Tannpleier

3. Teknisk-administrative stillinger (AD)

3.1 Lederstillinger (AD1)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
0290 Politiinspektør (ved PHS)
0847 Sjefbioingeniør
1003 Avdelingsleder
1005 Inspektør
1006 EDB-sjef
1023 Ass. overbibliotekar
1054 Kontorsjef
1055 Personalsjef
1056 Økonomisjef
1057 Informasjonssjef
1058 Administrasjonssjef
1059 Underdirektør
1060 Avdelingsdirektør
1061 Ass. direktør
1062 Direktør
1072 Arkivleder
1088 Sjefingeniør
1095 Sjefarkitekt
1197 Studiesjef
1211 Seksjonssjef
1228 Daglig leder v. høgskole
1309 Avdelingsdirektør
1311 Direktør
1407 Avdelingsleder
1480 Sjef for Politihøgskolen
1481 Assisterende sjef for Politihøgskolen
1538 Fagdirektør
2210 Lederstillinger (ved BI)
3200 Mellomlederstillinger (ved BI)
9101 Administrerende direktør
9131 Universitetsdirektør
3.2 Administrative stillinger (AD2)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
1063 Førstesekretær
1064 Konsulent
1065 Konsulent
1066 Konsulent
1067 Førstekonsulent
1068 Fullmektig
1069 Førstefullmektig
1070 Sekretær
1071 Kontorleder
1092 Arkitekt
1093 Avdelingsarkitekt
1094 Overarkitekt
1113 Prosjektleder
1114 Utredningsleder
1182 Seniorarkitekt
1220 Spesialrådgiver
1276 Rådgiver
1277 Rådgiver
1300 Kontorstillinger (ved BI)
1363 Seniorkonsulent
1364 Seniorrådgiver
1408 Førstekonsulent
1409 Sekretær
1433 Seniorsekretær
1434 Rådgiver
1436 Rådgiver
1448 Seniorrådgiver
2220 Administrative stillinger (ved BI)
2300 Konsulent (ved BI)
2500 Saksbehandler-/utrederstillinger (ved BI)
2600 Seniorrådgiver (ved BI)
3.3 Andre tekniske og administrative stillinger (AD3)
Stillingskode Stillingsbenevnelse
0103 Styrmann
0389 Fagkonsulent
0400 Driftsleder
0790 Bedriftssykepleier
0791 Bedriftslege
0792 Bedriftsoverlege
0795 Spesialpsykolog
0807 Sykepleier
0810 Spesialutd. sykepl.
0816 Avdelingssykepleier
0820 Oversykepleier
0826 Barnepleier
0829 Barnehageassistent
0830 Barnehageassistent
0832 Fysioterapeut
0834 Fysioterapeut
0835 Instr./fysioterapeut
0836 Sjefsfysioterapeut
0852 Radiograf
0922 Kapellan
0930 Sokneprest
0937 Kateket
0947 Førskolelærer
0948 Styrer
0978 Gartner
1029 Avdelingsleder
1048 Undervisningsass.
1078 Betjent
1079 Førstebetjent
1115 Hjelpearbeider
1116 Spesialarbeider
1117 Fagarbeider
1118 Arbeidsleder
1119 Formann
1120 Mester
1122 Førstekokk
1123 Assisterende kjøkkensjef
1124 Kjøkkensjef
1125 Husholdningsassistent
1126 Husholder
1127 Husholdsleder
1128 Husøkonom
1129 Renholdsbetjent
1130 Renholder
1131 Tøyforvalter
1132 Renholdsleder
1134 Sekretær/kurator
1136 Driftstekniker
1137 Driftsleder
1138 Unge arbeidstakere
1176 Musikkterapeut
1180 Sjåfør
1184 Kokk
1203 Fagarbeider m. fagbrev
1215 Sikkerhetsbetjent
1216 Driftsoperatør
1256 Avdelingsradiograf
1282 Bedriftsfysioterapeut
1286 Vaktmester
1351 Spes. fysioterapeut
1362 Lærling
1392 Internasjonal rådgiver (ved PHS)
1429 Aspirant
1446 Lærekandidat
1457 Politibetjent
1465 Spesialprest
1487 Miljøarbeider
1545 Tannhelsesekretær
1555 Sokneprest
5122 Kantinebestyrer
9100 Kontraktlønnet
9200 Overenskomstlønnet
9403 Maskinsjef
9405 Dekksmann II
9406 Stuert
9407 Forpleiningsassistent
9999 Stillingskode udefinert