Merk: Eldre nettside/brukergrensesnitt. For nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Studenter fordelt på alder

Definisjon

Dette er antall studenter fordelt på alder, på grunnlag av fødselsdato. Studentenes aldersfordeling rapporteres på det enkelte studieprogram. En student skal telle med kun på ett program, jf. tabellen Registrerte studenter. Data omfatter alle studentkategoriene (inkluderer privatister og andre).

Bruk av data

Studenter fordelt på alder rapporteres i DBH som en oversikt over antall studenter fordelt på årskull (antall 20-åringer, 21-åringer etc.) og aldersintervaller.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Alder int
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode for identifikasjon av institusjoner i DBH.

Avdelingskode

Dersom data registreres på institusjonsnivå brukes verdien '000000' for avdelingskode. Sekssifret kode. De tre første sifrene identifiserer enheten på nivå 2 ("fakultetsnivå"), og de tre siste identifiserer enheten på nivå 3 ("instituttnivå"). For enheter som representerer et fakultet er de tre siste sifrene '000'. Koden '000000' benyttes dersom data rapporteres for institusjonen som helhet (nivå 0).

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, står det dataverdien 1 i denne variabelen.
 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til det studieprogrammet som studenten er registrert på. Institusjonens lokale kode/identifikator for studieprogrammer. Jf. tabellen Studieprogram.

Alder

Alder (20, 21, 22 osv.), definert som årstall minus fødselsår (årskull).

Antall totalt

Antall studenter totalt i aldersgruppen oppgitt under variabelen alder. 

Antall kvinner

Antall kvinnelige studenter i aldersgruppen oppgitt under variabelen alder.