Merk: Eldre nettside/brukergrensesnitt. For nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

15.02.2024: NTNU og AHO har levert korrigerte data for 2023. 07.02.2024: Tall for 2023 lagt inn for Politihøgskolen.


01.11.2021: Rapporten er justert på bakgrunn av anbefalinger fra arbeidsgruppe som har sett på midlertidighetsstatistikken i UH-sektoren. Inndeling av stillinger i kategorier er endret slik at det nå er færre stillingskategorier. I tillegg er beregning av midlertidighet noe endret. For detaljer vises det til rapporten fra arbeidsgruppen (s.11-13). Beregning av midlertidighet: Gjelder nå stillingskategoriene UN1, samt AD2 og ST1-3. Åremål og bistillinger holdes helt utenfor. Trykk her for å stille inn rapporten slik.
Trykk her for å stille inn rapporten tilsvarende styringsindikatoren «Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger» (UN1).


For å regne forholdet mellom faglige og administrative årsverk (altså faglige : administrative) anbefaler vi å dele årsverk i kategoriene UN1-UN4 på årsverk i kategoriene AD1-AD2. Trykk her for å stille inn rapporten slik.


Merk: Før 2019 er samtlige professor II plassert på egne stillingskoder (9301 og 8013). Fra og med 2019 håndteres professor II på samme måte som andre kategorier bistillinger, og må derfor skilles ut i rapporten ved hjelp av variabelen stillingstype (ordinær/bistilling).